Afan Oromo

Ajajaan Poolisa Oromiyaa Duraanii fi Gaafatamaa Dhimma Nageenya Mootummaa Wayyaanee Kan Ta’e Fiqaaduu Sobbooqaa Gutummaatti Hojii Irraa Ari’ame.

Onkoleelessa 17,2012 Finfinnee
Mootummaan Wayyaanee miseensota isaa irraa amantaa dhabuun hojii irraa ariiuu fi aangoo irraa buusuu erga jalqabdee bubbulus kan ammaa daran hammaachaa dhufee jira.Yeroo dheeraaf ajajaa poolisii Oromiyaa tahuun hojjetaa kan turee fi yeroo ammaa dhimma nageenyaa mootummaa Wayyaanee keessatti hojjechaa kan ture Fiqaaduu Sabbooqaa ati hojii keenya ,balleessaa jirta,hidhata ABO qabda,Hojiitti gahumsa hin qabdu,Iccitiin mootummaa gama keen saaxilame jira,Malaammaltummaa keessaa harka qabda jechuun hojii irraa ariianii jiran.Wal dhabdeen yeroo ammaa kana hanga Koree Gidduu galeessaa OPDOtti dhalachuun mootummaan Wayyaanee namoota amantamummaa irraa qabdu duwwaa haasofsiisaa akka jirtus saaxilamee jira.Wal gahii KG miseensotni marti irratti hirmaachuu qabanis qofaatti hirtee hirmaachisuu akka jalqabde saaxilamee jira.Mootummaa Wayyaanee yeroo ammaa kana rakkoo biyyattii keessatti dhimma siyaasaan,dinagdeen mudate dura dhaabbachuu dadhabaa akka jirtus keessi mootummaa kanaa ifa godha.

Abbaan irree Mallasaa Zeenaawwii adunyaa kana iraa boqote

Odduu Ayyaantuu.com, Hagayya 21, 2012

Abbaan irree fi mataan Wayyaanee/TPLF Mallasaa Zeenaawii du’aan addunyaa kana irraa darbuu isaa mirkanaa’e. Ji’a lama oliif iccitiidhaan qabamee kana ture du’i abbaa irree kun kan ifa ta’e har’a Televiziyoona Itoophiyaatiin (ETV) yoo ta’u guyyaan hawwalcha isaa akka uummataaf ibsamu addeessanii jiru.

Akkuma amaloota abbaa irree kaanii, du’i Mallasaa iccitidhaan qabamaa turee har’a kan ifa ta’e haallan Impaayera Itoophiyaa keessa yeroo ammaa jiru humnaa ol ta’aa dhufuu fi to’annaa Wayyaaneen ala akka bahan mal’atooleen muli’san babaayyachuu isaa irraan kan ka’e ta’uu isaa beektoti siyaasaa tokko tokko ibsaa jiru. Kanas yoo danda’ame hattatamaan fala itti barbaaduuf yoo dadhabame ammoo mariin bal’aan geggeeffamee wal harkaa fuudhiinsi aangoo dhoksaan akka raawwatu yeroo dheeraaf irratti mari’atamus walii galteen dhibamuusaa maddeen oduu Ayyaantuu ifa godhu.

Dhimma Itoophiyaa keessa humni USA kan AFRICOM jedhamu kallattiin akka sochoosaa jiru ayyaantuun torban kana gabaasuun ishee ni yaadatama. Waajjirri AFRICOM muummeen kan teessumi isaa biyya Jarmanii ta’e waa’ee dhimma bakka bu’iinsa Obbo Hayilamaaram Dassaalanyi, Itti aanaa Muummicha Ministeera Itoophyaa fi Ministera aajaa alaa biyyattii, ilaalchisee akka harka keessa hi qabne Hagayya 19, 2012 waakkachuun isaa ni yaadatama.

______________________________________________________________________________________________

Hidhaa: Gocha Sagalee Ummata Oromoo Ukkaamsu

15 waxabajjii 2012

Abbaan alangaa federaala Itiyoopiyaa ittia aanaa dura taa’aa warraaqsa federaalistii demokraatawaa Itiyoopiyaa obbo Bekele Gerbaa fi barreessaa waajjira congrresa uummata Oromoo obbo Olbaanaa Lellisaa dabalatee himannaa namoota sagal irratti dhiyaate mana muartii Federaalaa dhaddacha sadaffaaf dubbisaan dhageeissee jira.

Himatamtoota mara irratti himannaan dhiyaato tokkicha yoo ta’u kunis ergama adda bilisummaa Oromoo fudhachuu dhaan of ijaaranii paartilee polotiikaa seeraan hundeeffaman jala dadhachuu dhaan mootummaa qabsoo hidhannoon ni fonqolchina naannoo Oromiyaas qaama federeeshinichaatti addaan baafna jechuun kan hirmaataniif waan ta’eef yakka guddaa hojjetaniin tokkummaa siyaasaa fi abbaa biyyummaa biyyattii waan itti bu’aniif himatamaniiru jedha.

Dura taa’aan WAFDO Dr. Moggaa Firrisaa hawaasi Oromoo yakka ilaalchi kun lafa irra harkifamuu isaatti hedduu gaddee jira jedhan. Uummatichi hacuucameera, mirga isaa dubbachuu fi yaada ofii ibsachuu sarbameera. Kun immoo Oromoo mara irartti raawwataa jisra. Namoonni kun baatilee afuriif erga hidhamanii booda balleessaa qabduu moo hin qabdan jedhamanii gaafatmuun hacuuccaa Oromoo irratti geggeessamaa jiru mul’isa jedhan.

__________________________________________________________________________________________________

ANGOO MOTUMMAA WAYYANEETIIN BAKKA WALL BUSUUDHAAN OROMIYAAFI ILMAAN OROMOTIIF JIJJIRAMMAAN HIN DHUFUU!
Monday, 10.08.2012, 10:30pm (GMT)

                                   NEMERA DINSSA WAQIGARI

Bara 1991 jalqabe Inpayeraa Itiyopiyaa keessattii  angoo issaa   mataa umataa  irratii fa.ee kan jiirataa turee fi ammaas kan jirachuf  kan yaddaa jiiruu motumman  wayyaanee   ykn .TPLF  du,aa abbaa hirree isaan MALASAA ZENAWII tin kan ka,e yaroo amma kana  fakkataa issaa  HAYLMARYAM  DASAALENY kan jedhamuu  paaritii issaan keessa  filanoo  ummata Itiyoophiyaa fi ummataa Oromoo malee fedhii issaaniif fedhii siyassaa isaan  kan gageesuuf  bakka bufatan jiruu.

Yaroo amma darigagoon Oromoo  biyyaa isaaniif  lafaa isaan iraatii jiraachuuf  barachuu  yaroo indandeenee iraa jiruu,Kuniis  baratoon Oromoo  Sadarikaa tokooffa  jaliqabee  saddarikkaa lammaffaa  hangaa yunvarsittii  barataanii  hoof dandaayaan jirachuufii biyyaafi ta,aaun Siyyaasaa   wayyaanee gagesuuf  waddaa yoo hin galee mirgaa hojataan jirachuu  rakina gudaa  iraa  dhaqabaa  garafundutiis  abdii wan qabuu hin fakatuu.

Ilmmaan Oromoo yaroo ammaa  biyyaa issaan iraatii jiruu motummasi ta,e  jiru dhufaa hojaataan jiraachuu  yaroo hin dandenyee  iraa jiruu. Dhiiraafi dhalaa otoo jedhin   hoof  dandayaan jirachuuf kan socha,an  hundii  Oromummaa issaantiin   WBO faana  waliti qabsiisuudhaan  Shororkeessaa fii  Shororkeessuumaa  gagestuu jedhamaa reebichaa, hidhaa, Aajechaa, hoji iraa  hariyyamu fii  biyyaa keessaa akka ba,an godhamaa jiruu.Qonaan bulutonnii  Oromoo yaroo ammaa  qe,ee issaanii  waggootaa dheeraafii   jirataanii wararaa motummaa wayyaneettiin  qe,ee issaanii iraa buqa,anii  bakka motummaa wayyaaneenii barabadee irattii  akka qubataan tasifaamaa jiraa. Kan qe,ee magarisaa iraa buqasaan  gammojjii bishaanlee  arigachuu hin dandeenyeetii darbamuun  qubbusifamaa jiruu, haraasii hitumaa fuufee jiraa fakenyaf

1,Ummtaa hararii  Dobbaa,Msalaa,Harawacaa fi Miieessoo  iraa  Qotee bulaa qe,ee iraa buqaasudhaan garaa Ilu Abbaa boraatii  ergudhaan  gammojjii dhidhessaatii fi nana,a sanattii  Safarsiisudhaan  dhiibbee bussattii fi  dhiibee dadarboo kabiratiin  akkasummaa beelaafi  dheebuudhan  lubuu dabarssaa jiiruu,Qe,ee iraa buqisuudhaan dabalataasii Irssaasaan dha,udhaan   jumilaan akka  caalisuu taasiisaa jiruu.

2,Akkasumaas qoteebulaa  balee fi arsii  Harar badannoo  bakkaa jidoo msirafi  bakka hareroo  gammoojjii keisattii gadii naqudhani Qubsisudhaan  Nyataa gargarisaa  boqolloofi bishingaa  daanoonnii  fixee  itti keenudhan dhukubaa nayataa tiin  du,aa fi saxila jiraa

3,Dabalataan  yaroo ammaa motumman wayyanee  ilmman Oromoo ummataa ola isaa yaaroo dheeraafi  olumaan nagaa wallin jiraa taa turee ammaa akka nagayaan wallin jiiraanee gochuun  ola isa fanaa  wallttii busuudhaan Oromoo Gujii fi Booraana, walaggaa,Harar, biyootaa olaa isaa fanaa olttii busee  biyoota ola Oromoo ta,an undaa  meeshaa hidhachiisuudhan  ilman Oromoo   dabalootaa ta,an  hidhaanoo iraa hisisee ola hidhaa chisisee  Aajesiisaa jiiraa  Qabeenya  issaani samsiiseeraa .Rakkinni Oromoo halaa kanaan itti fuufee  Sababi rakinaa akastin baraa 2007 ummataa Oromoo  anigararatanya  naanoo naqamtee jiratuuttii ba,alan umataa baniishaangulgumusiin  iraa dhaqabee kani dagataaminee dhaa,kunsii ummataa angari aratenya durisaan meeshaan akka irattii hin argaminnee  malaa wayyaaneettiin  egaa godhaamee bodaa ummani benishanguli gumusii maqaa dabalettiin meeshaa gayaa egaa  hidhaa chiisaann boodaa  ummaan lamman kuni  daangaadhaan  akka walli bu,an sera wayyaneen qodhamee  ba,alaan ummataa  gariaratenya fi nana ishee iraattii dhaqabee wani hinarafataminedha.Baraa2007 kana keessaa  guyyaa tokko ganamaa sa,aa7 iraattii umman gumusii ummataa nanoo angariaratenya  hundaa werarudhan  rasasaan ummataaOromoo rukutuu jalqabaan Shamareen Oromoo  bayyeen gudedaman  qabeenya ummataa samani kan dadhabaan  ibiddan gubuudhaan  beeladootaa mana kan qalaan nayachuun kan  ajesaan gatuun kansiimoo hoofaataan demaanru.

Ba,ala gafaa sana dhaqabee keessaa  wan inaraafgatamneen  da,imaa dhiraa waggaa 6   hadhaadurattii abbaa ajesaan  ammasii da,imaa kana hadhaa durattii qalaanii  tiiruufi kalleee basaani hadha da,imaa  kan a barbareedhan  nayachiisaniin booda hatii maraate carqii gate,ee afuu ishee  senaa fi yaaroon kan dubatudhaa .kun hundii yaroo  ta,au lolaa sa,aa 8 dhaabsisuuf ganamaa kan billibilameef  fedaralii  polisii Oromiyaa naqamitee iraa bakka ba,ala qaqabudhaafi sa,aa  6 gutuu tureeraa kana iraan  guyya sa,aa 3  bakka ba,alaa qaqaabee sa,aa tokko guutu dhaabachudhan amma uman gumusii fagaatee demuttii  garigarssa issaafii godheeraa ajjaa wayyaaneettiin wan tasiifamee ga,ttii ta,ef  tarikaafiin fudhataamee tokkolee injiruu

Ammaasi acuucaa kanaf kan kanaa fakatan  hundaa fi  gaffii mirgaafi dimokirsii  Kenya kasufi WBO jalaa gurmofinee biyya Kenya kesaattii fi biyya  ambbaa keessatti  sochii ciiminaan gonu motummaa biyyaa hallaattin hundaa beekamadha  garu motummaan wayyanee  meshan  huminaa nu,raa godhaatee WBO Kenya  shororkeesaadhaa siyyassaa shororikeessumaa gagesaa  jechudhan  maqaa nu,mogasee ummataa Oromoo hundaa  maqaa shororikeesuumattin falmii mirgaa kanyafi gonuf rebichaa,mana hidhaa, du,aa fi biyyaa  nubasudhaan  yoomiyuu caalattii diin hojata jiraa   kanaafiis  mirkanesuun  bakka bu,aa Abbaa angoo wayyanee  ammaa kayoo abbaa huinaa malassa zenaawii gagesaa malee jijiramn tokkolee hin jiruu yk hindhu jdhee ifattii du,bate  jiraa .

Kanafuu  waggtaan dgiddamman daribaanfi  ummataa Itiyoopiyaaf kesauu ummata Oromoo fi furiimataa tokoo kan hinfne motumman wayyaanee  ammasii ta,ee garaa fundurattii wantii iraa  caalsinee eganuu injiruu kanafuu  umman Inpaayeraa  Ityoopiyaa  motumma wayyaaneettiin mirigaa dhaba jiratan martuu  ummataa Oromoo fanaa walli ta,aan WBO faanaa sochii ilmaan Oromoo kesatuu qeerroon  hundee wayyanee buqisuufii sochii biyyaa kessaa godhamajiruu ciimsannii qariqaruu qabuu,  kana malee  ilmaan Oromoofi qeerroon yaaroo da,uraa iraa ammaa caalattii  sochii WBO jabesiinee  bilisummaa kanayaa Oromiyati  mirikaneefana.

Kanafuu hundee wayyaanee buqifnuu malee  jijiiramn hangoo motummaa wayyaanettin  bakka walli busuudhan  Oromiyaa dha fi ilmaan Oromottiif jiijiramin indhufuu .

HINJJIFANOO UMATAA OROMOOTIF !!

__________________________________________________________________________________________________

Advertisements

4 comments on “Afan Oromo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s