2 comments on “Dubbiin Oromoo eessatti jallatte; akkamiin qajeeluuf malte?

 1. Garasu,

  Haasaan kee bay’ee nattii tolee, calqaba amma dhumaatiim, galatoomi! Kuni dhamsa dubii ti.

  Amma ammaatii qabsoo Oromo mujujchee kan hambisee, akkanati adaan iffatii baasee namni dubbatu bay’ee xiqoo waan ta’eefi.

  Sabni biyya keesa jiru, hiikni ykn furmaani kara biyya halaa dhufa jedhee waan yaadu fakaata – abdii gudaa kana ira kawa. Sabni ini biyya hala jiru, gartookeen yookin hin hubnee, inni hubatee ammo beekaatuma caliisa, waan godhu dabee.

  Waari qabso gaggeesa jedhamee abdiin itti keename ammo, haddaan faca’ee baka baka qabatee, laansha’ee. Kan nama gaddisiisu ammoo, laansha’usa saani dhu’ani cabani, dhoksuu yaalu.

  Akka baala muka kaleesa citee lafa bu’eeti laafaanii akka jiraan otoo hifattii beekamee jiru, sobaani jabeenyii akka waan jiruti sabafii, hunda caala ammo of mooksu. Namas ofis gowwoomsu.

  Akasiti egaa anggummaa xibaara (leading by mystifying) ykn siyyaasa xibaaru (politics hinged on mystification) kan hundee godhatee. Waanti atti jettu kuni, siyyasaa fi angoo xibaaruu fi abjuu irratii margee, hundeen isa gadi fagatee sana, geedaru (demystifying) fi nami biyya jirus kana beekee, dammakee, giroo isaa offuman akka gegessu fi hattatamaan debiisee akka haraatii akka of ijaaruu taasisa.

  Irra deebi’een si galateefadha.

 2. yaada bal,aa rakko walxaxinssa qabssoon oromo qabduu balenaan taressu keetif galata gudda qabda.
  akka nama oromo tokkotti dhabonnii Oromo(ABOn) rakkiina daanga hinqabnne kaqaban kana hiikachu hindandaan jedhe hin amanu. akkasuma dhaaba biraa amman booda maqaa baafata, adeemuunis fudhatam waan argatu natti hin fakkaatu.
  furmaannii isaa qaroon ummata kana yoo yaada haara,a(revolutiona) Oromo walduuka hirirrsu danda’u uumame duwwa nattii fakkata.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s